Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti The Revolution Company s.r.o., so sídlom Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5, Česká republika, IČO: 24763055, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 172302, pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu XOBEAUTY umiestneného na internetovej adrese www.xobeauty.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti vznikajúce medzi obchodnou spoločnosťou The Revolution Company s.r.o., so sídlom Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5, Česká republika, IČO: 24763055, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 172302 (ďalej len „predávajúci“), a zákazníkom, ktorý s predávajúcim uzatvára kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho umiestneného na internetovej adrese www.xobeauty.sk (ďalej len „kupujúci“, „kúpna zmluva“„internetový obchod“).

1.2. Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v kúpnej zmluve (ďalej len „tovar“) a umožniť mu nadobudnúť k tovaru vlastnícke právo, a záväzok kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s jeho doručením a platbou.

1.3. Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou (človekom) a pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania, sa ďalej v týchto obchodných podmienkach označuje ako „spotrebiteľ“.

1.5. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva sa teda uzatvára v slovenskom jazyku.

2. ZÁKAZNÍCKY ÚČET

2.1. Na základe registrácie vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu, z ktorého môže objednávať tovar. Kupujúci však môže v internetovom obchode objednávať tovar aj bez registrácie.

2.2. Pri registrácii v internetovom obchode a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru predávajúci považuje za správne.

2.3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený menom používateľa (v podobe e-mailu) a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť v súvislosti s informáciami nutnými na prístup do svojho zákazníckeho účtu a nie je oprávnený umožniť využívanie svojho zákazníckeho účtu tretím osobám. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

2.4. Predávajúci môže zrušiť zákaznícky účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet po dlhší čas nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

2.5. Kupujúci berie na vedomie, že jeho zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo tretích osôb.

3. INFORMÁCIE O TOVARE A CENÁCH

3.1. Všetka prezentácia tovaru na webových stránkach internetového obchodu je iba informatívneho charakteru. Nejde o záväzný návrh na uzavretie zmluvy, a predávajúci teda nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu v súvislosti s týmto tovarom.

3.2. Webové stránky internetového obchodu uvádzajú informácie o každom tovare ponúkanom predávajúcim na predaj, a to vrátane jeho hlavných vlastností a ceny. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, okrem nákladov na doručenie a platbu za tovar (pozri ods. 3.3. nižšie). Ponuka predaja tovaru a uvádzané ceny tovaru zostávajú v platnosti v čase, po ktorý sú zobrazované na webových stránkach internetového obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové stránky internetového obchodu uvádzajú taktiež informácie o nákladoch na doručenie tovaru kupujúcemu a na niektoré spôsoby platby (ďalej len „náklady na doručenie tovaru“), ktoré sa líšia v závislosti od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Tieto informácie o nákladoch na doručenie tovaru platia iba pre doručovanie v rámci územia Slovenska.

4. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (najmä náklady na internetové pripojenie) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4.2. Tovar kupujúci objedná vyplnením objednávkového formulára na webových stránkach internetového obchodu, kde kupujúci vybraný tovar „vloží“ do elektronického nákupného košíka, zvolí počet kusov daného tovaru, spôsob platby a spôsob doručenia tovaru a nakoniec zadá svoje identifikačné a kontaktné údaje vrátane doručovacej adresy.

4.3. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky zadal. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Odoslaná objednávka predstavuje záväzný návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy. Údaje uvedené v objednávke predávajúci považuje za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a súhlas kupujúceho s týmito obchodnými podmienkami vyjadrený začiarknutím príslušného políčka. Bez týchto náležitostí nie je možné objednávku predávajúcemu odoslať.

4.4. Kúpna zmluva je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená okamihom, kedy je kupujúcemu e-mailom doručené oznámenie predávajúceho o prijatí objednávky. Toto oznámenie je prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a predávajúci ho kupujúcemu zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len „e-mailová adresa kupujúceho“), a to spravidla okamžite po prijatí objednávky. Oznámenie o prijatí objednávky obsahuje rekapituláciu uzavretej kúpnej zmluvy a jeho prílohou je aktuálne znenie týchto obchodných podmienok. Lehota na prijatie objednávky predávajúcim je 7 dní, márnym uplynutím tejto lehoty objednávka zaniká.

4.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na doručenie tovaru) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, e-mailom či telefonicky).

4.6. Pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim, môže kupujúci svoju objednávku zrušiť, a to e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu predávajúceho info@xobeauty.sk.

4.7. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže splniť, zašle predávajúci kupujúcemu na e-mailovú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za odstúpenie predávajúceho od uzavretej kúpnej zmluvy v zmysle ods. 7.1. nižšie (ak bola kúpna zmluva už uzatvorená) a predstavuje nový návrh kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená okamihom, keď je predávajúcemu e-mailom doručené oznámenie kupujúceho o prijatí tejto pozmenenej ponuky. Toto oznámenie kupujúci predávajúcemu zašle na e-mailovú adresu predávajúceho info@xobeauty.sk.

4.8. V prípade, že došlo k zjavnej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru na webových stránkach internetového obchodu alebo v priebehu procesu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na e-mailovú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za odstúpenie predávajúceho od uzavretej kúpnej zmluvy v zmysle ods. 7.1. nižšie (ak už bola kúpna zmluva uzatvorená) a predstavuje nový návrh kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená okamihom, keď je predávajúcemu e-mailom doručené oznámenie kupujúceho o prijatí tejto pozmenenej ponuky. Toto oznámenie kupujúci predávajúcemu zašle na e-mailovú adresu predávajúceho info@xobeauty.sk.

4.9. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu za stanovených podmienok k zakúpenému tovaru darček či iné bezúplatné plnenie (ďalej len „darček“). Podmienky poskytnutia darčeka sú uvedené na webových stránkach internetového obchodu. Vybraný darček sa zobrazí v elektronickom nákupnom košíku kupujúceho spolu s tovarom, ktorý sa chystá kúpiť (ods. 4.2. vyššie), a kupujúci môže darček pri vyplňovaní objednávkového formulára odmietnuť. Odoslaním objednávky podľa ods. 4.3. vyššie robí kupujúci predávajúcemu súčasne aj návrh na uzavretie darovacej zmluvy vo veci v objednávke uvedeného darčeka a darovacia zmluva je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená okamihom, keď je kupujúcemu e-mailom doručené oznámenie predávajúceho o prijatí objednávky podľa ods. 4.4. vyššie.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY A DORUČENIE TOVARU

5.1. Spôsob platby a spôsob doručenia tovaru kupujúci zvolí z ponúkaných možností pri vyplňovaní objednávkového formulára. Aktuálne ponúkané spôsoby platby a doručenia vrátane ich cien je možné nájsť TU. V prípade, že je spôsob doručenia a/alebo platby dohodnutý individuálne na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s takto dojednaným spôsobom doručenia a/alebo platby.

5.2. Spoločne s kúpnou cenou tovaru je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu taktiež náklady na doručenie tovaru v dohodnutej výške. Náklady na doručenie tovaru závisia od zvoleného spôsobu doručenia a platby a sú uvedené v objednávke kupujúceho aj v oznámení predávajúceho o jej prijatí. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumejú sa kúpnou cenou aj náklady na doručenie tovaru.

5.3. V prípade platby v hotovosti či platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V ostatných prípadoch predávajúci požaduje úhradu kúpnej ceny pred odoslaním tovaru a kúpna cena je splatná do piatich (5) dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúci kupujúcemu oznámi e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho.

5.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný pri úhrade kúpnej ceny tovaru uviesť variabilný symbol platby, ktorý mu oznámi predávajúci. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

5.5. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

5.6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad v listinnej podobe bude priložený k doručovanému tovaru a kupujúci ho dostane spolu s tovarom.

5.7. Podľa zákona o evidencii tržieb je v prípade evidovanej tržby predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

5.8. Tovar je kupujúcemu doručovaný (i) na adresu určenú kupujúcim v objednávke, (ii) pri doručovaní prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil v objednávke. Tovar je možné doručiť iba na miesto (adresu) na území Slovenska.

5.9. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný doručiť tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný na tomto mieste tovar pri doručení prevziať. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.10. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6. ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu odstúpiť, a to v lehote jedného (1) roku odo dňa prevzatia tovaru. Ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie uvedená lehota pre odstúpenie až odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred prevzatím tovaru. Kupujúci však nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade tovaru dodaného v uzatvorenom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (napr. pri otvorení kozmetických prípravkov a iného tovaru, ktorý prichádza do priameho styku s pokožkou).

6.2. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uvedená v predchádzajúcom odseku je dodržaná, ak kupujúci v tejto lehote predávajúcemu oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aspoň odošle. Kupujúci môže využiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je možné nájsť TU. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy (napr. vo forme vyplneného vzorového formulára) kupujúci zašle predávajúcemu e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho info@xobeauty.sk.

6.3. V prípade odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a kupujúci je povinný tovar, ktorý od predávajúceho na základe zmluvy dostal, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, vrátiť v najbližšej pobočke Zásielkovne. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

6.4. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na doručenie tovaru, ktoré od kupujúceho na základe kúpnej zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, akým ich prijal. Iným spôsobom je predávajúci oprávnený vrátiť kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iba vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak tým kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Ak však kupujúci v objednávke zvolil iný než najlacnejší spôsob doručenia tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na doručenie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia tovaru. Bez ohľadu na lehotu uvedenú v prvej vete tohto odseku nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6.5. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než je nevyhnutné na oboznámenie sa s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou. Nárok na náhradu škody v podobe zníženia hodnoty tovaru je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.6. Ak je spoločne s nakúpeným tovarom poskytnutý kupujúcemu darček (pozri ods. 4.9. vyššie), je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takého darčeka účinnosť (zaniká) a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. Náklady spojené s vrátením darčeka predávajúcemu znáša kupujúci. Pri čiastočnom odstúpení od kúpnej zmluvy, keď predmetom kúpnej zmluvy bolo viacero (kusov) tovaru a kupujúci od zmluvy odstúpi iba v súvislosti s niektorým či niektorými z nich, darovacia zmluva zaniká a kupujúci je povinný darček predávajúcemu vrátiť iba vtedy, ak by bez tovaru, v súvislosti s ktorým od kúpnej zmluvy odstúpil, pri uzatváraní kúpnej zmluvy podmienky predávajúceho pre poskytnutie darčeka nesplnil.

7. ODSTÚPENIE PREDÁVAJÚCEHO OD KÚPNEJ ZMLUVY

7.1. Predávajúci je tiež oprávnený od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu odstúpiť, a to kedykoľvek až do okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci v takom prípade bezodkladne oznámi kupujúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho a vráti v lehote štrnástich (14) dní od tohto oznámenia kupujúcemu všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na doručenie tovaru, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, akým ich prijal, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

7.2. Ak má byť spoločne s nakúpeným tovarom poskytnutý kupujúcemu darček (pozri ods. 4.9. vyššie), je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy predávajúcim, stráca darovacia zmluva súvisiaca s takým darčekom účinnosť (zaniká).

8. PRÁVA Z CHÝB TOVARU

8.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za chyby, ktoré má kúpený tovar v okamihu jeho prevzatia kupujúcim. Ak je kupujúci spotrebiteľom a ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, znamená to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.  

8.2. Za chybný sa považuje najmä (i) tovar, ktorý nemá stranami dohodnuté vlastnosti, a ak chýba dohoda, potom také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi uskutočňovanej; (ii) tovar, ktorý sa nehodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa; (iii) tovar, ktorý nezodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy; (iv) tovar, ktorý nebol dodaný v dohodnutom množstve, miere alebo hmotnosti a (v) tovar, ktorý nevyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s právnymi predpismi uvedená lehota, po ktorú je možné tovar použiť, zodpovedá predávajúci kupujúcemu za to, že tovar bude počas uvedenej lehoty spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. 

8.4. Predávajúci nezodpovedá za opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním. V prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za chybu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, a v prípade použitého tovaru za chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá ani v ďalších prípadoch, keď to vyplýva z povahy predaného tovaru. Právo z chybného plnenia kupujúcemu ďalej nenáleží ani vtedy, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má chybu, alebo ak kupujúci chybu sám spôsobil.

8.5. Prípadnú zvýšenú citlivosť či alergickú reakciu na kúpený tovar nie je možné samu o sebe považovať za chybu tovaru. Za chybu tovaru nie je možné považovať ani nedostatky v darčekoch, ktoré predávajúci poskytol nad rámec objednávky kupujúceho. Obrázky tovaru na webových stránkach internetového obchodu majú iba ilustratívny charakter a nepredstavujú záväzné zobrazenie vlastností tovaru (napr. obal dodaného tovaru sa môže líšiť od vyobrazenia na webových stránkach internetového obchodu z dôvodu zmeny obalu uskutočnenej výrobcom tovaru).

8.6. V prípade výskytu chyby tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, môže kupujúci za ďalej uvedených podmienok uplatniť tieto práva z chybného plnenia: (i) právo na dodanie nového tovaru bez chýb či na výmenu chybnej súčasti tovaru, (ii) právo na odstránenie chyby, (iii) právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo (iv) právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

8.7. Dodanie nového tovaru bez chýb (resp. výmenu súčasti, ak sa týka chyba iba súčasti tovaru) môže kupujúci požadovať, ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané. Ak nie je dodanie nového bezchybného tovaru možné, môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak je však dodanie nového tovaru vzhľadom na povahu chyby neúmerné, najmä ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo iba na bezplatné odstránenie chyby. Právo na dodanie nového tovaru (alebo na výmenu súčasti) má však kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôže tovar riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci aj právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez chýb, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez chýb, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezaistí nápravu v primeranej lehote alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti. Ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

8.8. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu chyby tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti zistiť mal, najneskôr však v lehote dvadsaťštyri (24) mesiacov od prevzatia tovaru. Pri oznámení chyby kupujúci súčasne predávajúcemu chybu či jej prejavy opíše a oznámi, aké právo z chybného plnenia zvolil. Kupujúci môže na oznámenie chyby a uplatnenie práv z chybného plnenia využiť aj vzorový reklamačný formulár, ktorý je možné nájsť TU. Oznámenie chyby a uplatnenia práv z chybného plnenia (napr. vo forme vyplneného vzorového reklamačného formulára) kupujúci zašle predávajúcemu e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho info@xobeauty.sk.

8.9. Súčasne s oznámením chyby je kupujúci povinný chybný tovar vrátiť v najbližšej pobočke Zásielkovne, ledaže sa s predávajúcim výslovne dohodne inak.

8.10. Predávajúci kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zašle potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo z chybného plnenia uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje.

8.11. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bezodkladne, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia práva z chybného plnenia, inak je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Plynutie lehoty na vybavenie reklamácie je pozastavené v prípade, že predávajúci nedostal od kupujúceho všetky podklady a súčinnosť potrebné na riadne vybavenie reklamácie. Predávajúci si v takom prípade vyžiada doplnenie podkladov či súčinnosť od kupujúceho, pričom lehota na vybavenie reklamácie začne opäť plynúť až po ich poskytnutí.

8.12. Po vybavení reklamácie predávajúci kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zašle potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne tiež odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

8.13. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov účelne vynaložených pri uplatnení práva z chybného plnenia. Ak však neuplatní toto právo na náhradu nákladov do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba oznámiť chybu predávajúcemu, súd právo neprizná, ak predávajúci namietne, že právo na náhradu nákladov nebolo uplatnené včas.

9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru, najskôr však prevzatím tovaru. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak nerobil.

9.2. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy a na vybavovanie sťažností spotrebiteľov je v Českej republike príslušná Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. V Slovenskej republike je obdobným orgánom s pôsobnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 17 33 19 27, internetová adresa: https://www.soi.sk. Na on-line riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je možné zároveň využiť „Európsku platformu pre riešenie sporov on-line“ prevádzkovanú Európskou komisiou na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. V prípade sporu z uzavretej kúpnej zmluvy je možné obrátiť sa tiež na Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212, Slovenská republika, internetová adresa: https://esc-sr.sk.

9.3. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu). Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu info@xobeauty.sk. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu kupujúceho, t. j. na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke.

9.4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, a môže internetový obchod využívať len takým spôsobom, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Kúpna zmluva a všetky práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom zmluvné strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Českej republiky s vylúčením použitia Viedenského dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nie je možné zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).

10.2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory, ktoré medzi nimi v súvislosti s vykonávaním kúpnej zmluvy vzniknú, zmiernou cestou. Ak nedôjde k zmiernemu vyriešeniu sporu, bude tento spor predložený na prerokovanie a rozhodnutie príslušnému súdu Českej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok a ak normy medzinárodného práva procesného takú dohodu pripúšťajú, potom zmluvné strany dojednávajú, že všetky spory vyplývajúce z kúpnej zmluvy a s kúpnu zmluvou súvisiace sa budú riešiť na vecne príslušnom súde v Českej republike, v ktorého obvode sa nachádza sídlo predávajúceho.

10.3. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy neplatné či neúčinné, zostávajú ostatné ustanovenia platné a účinné. Namiesto neplatného či neúčinného ustanovenia sa použijú zodpovedajúce ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.4. Kúpna zmluva je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. Tieto obchodné podmienky sú prístupné na webových stránkach internetového obchodu a budú kupujúcemu zároveň zaslané e-mailom spolu s oznámením predávajúceho o prijatí objednávky.

10.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie: The Revolution Company s.r.o., Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5, Česká republika, e-mailová adresa: info@xobeauty.sk, telefón: 233 322 906.

10.6. Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Pre vzťahy predávajúceho a kupujúceho je vždy rozhodujúce znenie obchodných podmienok účinné ku dňu odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 3. 2020.